Spring naar hoofd-inhoud

School, sport en lessen bewegingsonderwijs 

Als kindcentrum zijn wij niet alleen gericht op de ontwikkeling van onze leerlingen op cognitief gebied, maar wij richten ons ook op bewegen en gezondheid. Wij willen onze leerlingen in staat te stellen om op een verantwoorde manier te bewegen in en rond de school. Sport en bewegen geven we een structurele plaats binnen ons schoolaanbod. 

Gezonde School 

Binnen het thema Bewegen en Sport van de Gezonde School gaat het om stimuleren van een actieve leefstijl onder leerlingen. Enerzijds gaat het bij dit thema om planmatig bewegingsonderwijs, waarbij leerlingen goed leren bewegen. Hierbij mag extra aandacht voor inactieve of motorisch zwakke leerlingen niet ontbreken. Anderzijds besteedt een sportieve school aandacht aan een structureel aanbod van meer bewegen waar ook doelen als samenwerken, presteren, gezamenlijkheid, persoonlijke ontwikkeling (zoals fysieke ontwikkeling) en dergelijke centraal kunnen staan. Ook het aanbieden van een breed en gevarieerd aanbod van voor-, tussen- en naschoolse sport- en bewegingsactiviteiten in samenwerking met buitenschoolse beweeg- en sportaanbieders hoort bij bewegen en sporten in en rondom de school. 

Ons gezonde kindcentrum besteedt tijd en aandacht voor gezondheid zo effectief en efficiënt mogelijk. . Dit betekent dat de school ook aandacht heeft voor Bewegen en Sport.  
 

Bewegingseducatie 

 
Bewegen is belangrijk in een samenleving waarbij er steeds minder wordt bewogen in het dagelijks leven. Als school hebben wij een functie om kinderen bewust te maken van het belang van bewegen. Dit doen wij door een weloverwogen aanbod in het bewegingsonderwijs. Plezier, uitdaging, kennismaking en ontwikkeling zijn kernwoorden die hier van toepassing zijn.  

Visie gym 

 
Onze visie op bewegingsonderwijs is dat het bewegen en spelen een fundamentele betekenis heeft in de totale ontwikkeling van het kind. Een kind moet zich lichamelijk en qua gezondheid goed kunnen ontwikkelen. Verder zijn bewegingsspelen van groot belang in de wijze waarop kinderen met elkaar, maar ook met situaties als winst en verlies omgaan. Verder vinden wij onderstaande punten van groot belang:  

 • De basis voor de motorische ontwikkeling wordt al heel erg jong gelegd. Hoe jonger een kind met beweging bezig is, hoe meer impact het bewegen heeft op alle ontwikkelingsdomeinen. 

 • Door veel, veelzijdig en gevarieerd bewegen leren kinderen hoe ze hun lichaam kunnen gebruiken en motorisch competent te worden en competent te voelen 

 • Niet alleen voor het lichaam, maar ook voor de ontwikkeling van de hersenen op jonge leeftijd, het aanleren van taal en de sociale omgang met leeftijdsgenoten. 

 

 

Om dit te bewerkstelligen hebben wij een vakleerkracht aangesteld voor de groepen 3 t/m 8 die werkt met de vastgestelde methode: “Basislessen Bewegingsonderwijs”. De school voldoet aan de richtlijnen van OC&W. Deze minimale richtlijnen zijn: groep 1 en 2 dagelijks een beweegmoment 3,75 uren per week en groep 3 t/m 8 minimaal 45 minuten gym per week.  
Binnen ons kindcentrum staat er voor groep 1/2 60 minuten geleid bewegings-onderwijs per week gepland. Daarnaast hebben de kinderen van groep 1/2 elke dag speelmomenten buiten waarbij bewegen een hoofdrol heeft.  
De kinderen van groep 3 t/m 8 bewegen 90 minuten per week in de sporthal. Daarnaast hebben zij dagelijks 45 minuten eigen speeltijd op het plein. 

Bewegend leren 

 
Stilzitten wordt ons van jongs af aan aangeleerd. Vooral op school. Terwijl stilzitten helemaal niet goed voor je is! Onze leraren maken gebruik van korte beweegbreaks, zodat kinderen opstaan uit de leerbanken en actief bewegen tijdens de les. Actief leren is beter presteren. We maken gebruik van een wekelijks aanbod van bewegend leermomenten in alle klassen. Deze worden centraal aangeleverd en door alle klassen uitgevoerd. Dit doen we omdat wij het als kindcentrum belangrijk vinden dat de kinderen op gevarieerde wijze (bewegend) leren.  

Sport- en bewegen na schooltijd 

 
Ieder schooljaar worden ook een aantal sportactiviteiten georganiseerd buiten schooltijd. Deze worden opgenomen in de jaarkalender. In samenwerking met Hulst voor Elkaar worden activiteiten georganiseerd in het kader van bewegen en sport. We streven ernaar om minimaal één keer per week een activiteit (sportbuurtwerk) aan te bieden. Alle kinderen kunnen deelnemen aan de extra activiteiten. Deze worden meestal op vrijdag verzorgd door de medewerkers van Hulst voor Elkaar.  
De kinderen krijgen informatie over sportactiviteiten die naschools in de omgeving georganiseerd worden 

Extra aandacht voor motorische ontwikkeling 

 
Onderzoek toont aan dat de motorische ontwikkeling van kinderen de afgelopen 10 jaar significant slechter is geworden. Door het inzetten van een vakleerkracht en deelname aan de Zeeuws brede motorische screening, hopen wij deze tendens te keren. Jaarlijks screenen wij de kinderen op motorische vaardigheden. Twee keer per jaar zullen kinderen tussen de 4 en 12 jaar tijdens de gymles een beweegparcours afleggen om inzicht te verkrijgen in de motorische ontwikkeling. Daarnaast worden kinderen bevraagd over het sport- en beweeggedrag, voeding en zwemdiploma’s. We krijgen zo inzicht in de motoriek en leefstijl van onze kinderen op individueel en groepsniveau. Daar waar nodig kunnen we activiteiten organiseren om de motoriek van de kinderen te verbeteren. Ouder(s)/verzorger(s) krijgen een terugkoppeling van de resultaten als een vervolgactie gewenst is.  

MRT en kinderfysiotherapie 

 
Kinderen die achterblijven m.b.t. de motorische ontwikkeling, verwijzen wij door naar de kinderfysiotherapeut. De fysiotherapeut is één keer per week fysiek op school aanwezig en heeft contact met de groepsleerkrachten. We bespreken de voortgang van motorische ontwikkeling ook met ouder(s)/verzorger(s) tijdens de rapportbesprekingen en eerder indien nodig.  

Buiten spelen 

 
Ons kindcentrum beschikt over mooie speelplein die voldoende mogelijkheden bieden om vrij te bewegen. Op de 3 pleinen (onderbouwplein, middenbouwplein, bovenbouwplein) worden de kinderen . Buiten spelen is goed voor de motorische ontwikkeling. Kinderen die buitenspelen oefenen onbewust hun spieren, behendigheid, evenwicht, coördinatie en het uithoudingsvermogen. Door te fietsen, voetballen, klimmen, hinkelen, rennen, touwtje springen, ontwikkelt het kind allerlei motorische vaardigheden en leert het hoe zich goed te bewegen. Hierdoor zal het ook minder snel vallen.  

Buitenspelen biedt de kinderen vele voordelen: 

 • Blije kinderen 
  Volgens een Nederlandse studie wordt ruim 80% van de kinderen vrolijk en blij van vrij buitenspelen met andere kinderen. 

 • Gezonde en evenwichtige kinderen 
  Een omgeving met veel prikkels daagt het kind uit tot bewegen. Volgens dezelfde studie werd aangetoond dat kinderen die veel buiten spelen en bewegen meer kans hebben om gezond en evenwichtig op te groeien. Ze lopen relatief minder risico op botbreuken en herstellen sneller bij ziekte. Het kind leert zelf zijn (on)mogelijkheden inschatten en is zodoende minder vaak het slachtoffer van een ongeluk(je). 
  Uit onderzoek blijkt ook dat kinderen die voldoende bewegen op latere leeftijd minder osteoporose, hart en vaatziekten en diabetes ontwikkelen. 

 • Minder zwaarlijvige kinderen 
  Om gezond en fit op te groeien, moeten kinderen elke dag minimaal één uur tamelijk intensief bewegen en bij buitenspelletjes doet een kind dat volop. Kinderen die vaker actief buiten spelen hebben daarom ook minder kans op overgewicht. 

 • Kinderen die hun motoriek goed ontwikkelen 
  Spelenderwijs ontwikkelen kinderen ook hun motorische vaardigheden en in de natuur zijn er meer mogelijkheden om dat te doen. Er is ook meer gelegenheid om de grenzen te verleggen. Kinderen oefenen hun behendigheid tijdens het rennen, klimmen, springen, glijden, gooien, vangen, schoppen, schommelen … Ze leren balanceren, kruipen, ontwijken, afstanden inschatten … en dat zonder concrete instructies van een volwassene. 

 • Slimmere kinderen 
  Buiten spelen heeft ook een positief effect op het concentratievermogen en de leerprestaties. Kinderen die veel (buiten) spelen hebben over het algemeen een betere hersenontwikkeling en een groter leervermogen dan kinderen die dat weinig doen. 

 • Creatieve kinderen 
  Tijdens het buiten spelen leren kinderen creatief zijn en ontwikkelen ze hun fantasie. Ze bedenken ad hoc oplossingen, spelregels en allerlei scenario’s. 

 • Kinderen met nieuwe vriendjes 
  Buiten spelende kinderen komen los uit het isolement van de vertrouwde omgeving die de klas en het gezin vormen. Ze maken nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. 

 • Socialere kinderen 
  Tijdens het spel komen kinderen in contact met andere kinderen. Samen doen ze een activiteit waarbij ze samenwerken of elkaar beconcurreren. Ze leren hoe het voelt om te winnen of te verliezen en hoe zij zelf en anderen daarmee omgaan. Daardoor ontwikkelen ze ook sociale en emotionele vaardigheden zoals empathie, flexibiliteit en zelfbewustzijn. Precies daar ligt de basis voor het oefenen van sociale vaardigheden en sociaal adequaat handelen. 

 • Explorerende kinderen 
  Buiten spelen is in contact komen met de natuur en dat is de ideale biotoop om op onderzoek te gaan en te exploreren aan de hand van alle zintuigen. Via het spelen en buiten spelen in het bijzonder ontdekken kinderen hun omgeving en een stukje van de wereld. Ze verleggen niet alleen hun grenzen, ze leren ook heel veel bij. Ze komen in aanraking met verschillende materialen en uiteenlopende omstandigheden. Voor een kind is de buitenomgeving een uitdaging die uitnodigt om intensief te verkennen, dingen uit te proberen, te fantaseren en te veranderen. Een kind moet leren dat de wereld er vanaf een hogere afstand anders uitziet, dat zand met water modder wordt. En dat leert het alleen door het zelf te ervaren. 

 • Kinderen met voldoende zelfvertrouwen 
  Buiten kan een kind niet alleen actie ondernemen en exploreren, het doet dat ook op een zelfstandige manier. Het leert er omgaan met een situatie van vrijheid. Door de ervaringen die het opdoet, wordt het zelfstandiger en sociaal vaardiger maar ook meer zelfverzekerd. Als een kind voor het eerst alleen van een heuveltje durft te springen, dan ervaart het een succesgevoel, wat op zijn beurt leidt tot meer zelfvertrouwen. En een kind dat voldoende zelfvertrouwen heeft ontwikkeld, maakt gemakkelijker contact met anderen. Wanneer een omgeving te weinig mogelijkheden biedt om nieuwe ervaringen op te doen, dan ebt de drang om nieuwe dingen te proberen stilaan weg en wordt een kind onzeker 

 

 

Sporttoernooien 

 
Wij nemen als kindcentrum zoveel mogelijk actief deel aan verschillende sporttoernooien die door de gemeente of clubs in schoolverband georganiseerd worden.  Niet het winnen maar het deelnemen aan deze toernooien is de grootste meerwaarde. Het omgaan met winst en verlies is hierbij ook een belangrijke factor. Tijdens de wekelijkse gymlessen zal de vakleerkracht aandacht besteden aan de betreffende sport. Ook vinden wij het belangrijk dat de kinderen tijdens schooltijd kennis maken met verschillende sporten die vanuit de plaatselijke verenigingen aangeboden worden. We nemen de nodige initiatieven om kinderen die opgroeien in een kwetsbaar milieu met steun van de gemeente lid te laten worden van een vereniging. Hulst voor Elkaar is de schakel tussen het kindcentrum en de sportverenigingen.   
 

 

Samenwerking partners  

 • Hulst voor Elkaar (sportbuurtwerk, sportbuurtcoach)  

 • HVV’24 

 • RKHAV  

 • HV Novitas